Versie 1.6 Laatst gewijzigd op 09-09-2022

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.digitalfixit.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door DigitalFixIt. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie en onze diensten op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DigitalFixIt is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DigitalFixIt.


Geen garantie op juistheid


Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DigitalFixIt te mogen claimen of te veronderstellen.


DigitalFixIt streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DigitalFixIt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Reparatie aanvraag

Het aanmelden van reparaties kan alleen op afspraak! Via onze website, telefonisch of whatsapp kan dit worden gedaan. Indien de klant de gevraagde gegevens voor de reparatie niet juist of volledig heeft ingevuld, heeft DigitalFixit het recht om de aanmelding niet in behandeling te nemen.

Voorwaarden:

Voor een pc, laptop, tablet of android-tv box staat een reparatieduur van 48 uur. Bij een samenstelling van een PC-configuratie is de duur 5 dagen. Een GSM reparatie staat voor maximaal 24 uur ingepland, afhankelijk van soort reparatie. De reparatieduur voor een gamingconsole is maximaal 72 uur.


Reparatie annuleren

Bij annulering van de afspraak worden er onderzoekskosten van €15,- bij de klant in rekening gebracht inclusief 50% van de gemaakte kosten voor reparatie (onderdelen). 


Prijzen producten of diensten

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en montagekosten. DigitalFixit mag de prijzen verhogen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.


Betalingsopties / termijn:

De consument dient het verschuldigde bedrag bij het ophalen van het apparaat te betalen d.m.v. pinnen, een betaalverzoek voldoen of het verschuldigde bedrag is vooraf al betaald. (Contant betaling is niet mogelijk!)

Voor bedrijven geldt een betalingstermijn: Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen na de factuurdatum voldaan te worden. Als er nog geen betaling is ontvangen bij het verstrijken van deze betalingstermijn dan is een betalingsherinnering de volgende stap. Deze wordt de dag na het verstrijken van de betalingstermijn verstuurd.  5 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering verstrijkt deze termijn.  Als het verschuldigde bedrag dan nog niet is overgemaakt, zal DigitalFixIt 3 dagen na het verstrijken van deze termijn een aanmaningsbrief sturen. Deze periode zal verstrijken na 14 dagen. Bij wanbetaling na deze periode is de betalingsplichtende in verzuim en zal DigitalFixIt nadere incassomaatregelen nemen. 

De consument of instantie heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DigitalFixIt te melden.

In geval van wanbetaling heeft DigitalFixIt behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Transport

De klant is zelf verantwoordelijk voor het transport naar DigitalFixit, tenzij anders is overeengekomen. Indien u het apparaat wilt opsturen, dan is ons advies om dit verzekerd te doen. DigitalFixIt is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van uw apparaat richting DigitalFixIt. Het apparaat moet goed en veilig verpakt zijn met een label op de verpakkingsdoos. Voor de retourzending van het apparaat is DigitalFixIt verantwoordelijk. We sturen het apparaat verzekerd uw kant op en de verzendkosten zijn voor de klant.


Kwaliteit

Bij de reparatie wordt er gebruik gemaakt van nieuwe of alternatieve onderdelen. Een reparatie wordt altijd met uiterste zorg behandeld en op zodanige wijze uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer aan de verwachtingen voldoet van de klant. Na de reparatie zal de klant een factuur of reparatiebon ontvangen met daarop een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.


Garantievoorwaarden

Voor het bepalen van de garantievoorwaarden, is het afhankelijk van de soort service of dienstverlening. Voorbeeld: Betreft het hier een vervanging van een nieuwe harde schijf, dan zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant leidend. DigitalFixIt geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van twee maanden op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan DigitalFixIt verwijtbaar is. Deze garantietermijn gaat in op moment van afgifte van het apparaat aan de klant. Er wordt geen garantie gegeven aan onderhoudsbeurten van pc's, laptops, tablets, android-tv boxjes en gameconsole. Aan softwarematige installaties kunnen ook geen garanties worden gegeven evenals schade door bliksem, water- of vochtschade.


Voorwaarden gerepareerde apparaat

Wanneer binnen (30) dagen na afgifte van het gerepareerde apparaat dezelfde klachten terugkeren, dan zal DigitalFixIt deze kosteloos oplossen. Alleen de onderdelen worden doorberekend aan de klant die binnen deze (30) dagen van de reparatie niet zijn vervangen. Bij een nieuw ontstane klacht binnen deze (30) dagen, zal DigitalFixIt een nieuwe prijsopgave maken.

                                                                                         

Aansprakelijkheid

DigitalFixIt is aansprakelijk voor de schade aan het apparaat die door DigitalFixIt is veroorzaakt. Als tijdens het reparatieproces onderdelen zijn verloren, dan is eveneens DigitalFixit hiervoor aansprakelijk. Echter, schade voortkomend uit inbraak, brand, lekkage en aardbeving, is DigitalFixit vanwege overmacht uitgesloten in aansprakelijkheid.                                                                     


Affiliate Marketing

DigitalFixIt maakt gebruik van diverse affiliate links via het partnerprogramma of programs via diverse webshops. Een klant kan via de affiliate links produkten kopen bij deze bedrijven. DigitalFixIt krijgt hier een kleine commissie over, wat niet wordt doorberekend in de kostprijs van een dienst of service. Voor de klant maakt het geen verschil of er gekocht wordt via deze affiliate links of rechtstreeks via de desbetreffende webshop. 
                                        


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.digitalfixit.nl op deze pagina.© 2024  |  DigitalFixIt  |  KvK: 74434861  |  IBAN: NL93KNAB0258767847  |  BTW-ID: NL001880006B20  |  Algemene Voorwaarden   |  Privacybeleid


 
E-mailen
Bellen
Info